Kỹ năng quản trị dự án Phần 2: Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro (Risk Management)

Quản lý rủi ro (Risk Management)

Kỹ năng quản trị dự án Phần 1: Quản lý Truyền thông

Kỹ năng quản trị dự án Phần 2: Quản lý Rủi ro

Kỹ năng quản trị dự án Phần 3: Quản lý Phạm vi

Kỹ năng quản trị dự án Phần 4

Kỹ năng quản trị dự án Phần 5

Kỹ năng quản trị dự án Phần 6

Kỹ năng quản trị dự án Phần 7

Kỹ năng quản trị dự án Phần 8

 

Rủi ro là một sự kiện có thể ngẫu nhiên xảy ra và nếu rủi ro xảy ra nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu của dự án về deadline, chi phí và performance
Rủi ro có những đặc điểm sau:
- Rủi ro có nguyên nhân
- Có khả năng xảy ra
- Có ảnh hưởng tới mục tiêu dự án
- Rủi ro có thể là tích cực hoặc tiêu cực
Những điểm cần chú ý khi quản lý rủi ro
- Xác định rủi ro: Xác định rủi ro có thể đe dọa đến thành công của dự án ngay giai đoạn bắt đầu. Và liên tục cập nhật rủi ro mới phát sinh trong các giai đoạn sau. Rủi ro cần được quản lý và liệt kê trong 1 file excel hoặc phần mềm quản lý dự án
- Phân tích rủi ro: 
+ Phân tích rủi ro định tính: Lập ma trận để xác định khả năng của từng rủi ro xảy ra và ảnh hưởng của nó. 
+ Phân tích rủi ro định lượng: Xác định tổng các rủi ro có thể gây tổn thất bằng một số tiền xác định. Loại phân tích rủi ro này là tùy chọn trong nhiều dự án.
- Lập kế hoạch phản ứng với Rủi ro
+ Phương pháp phản ứng với Rủi ro tiêu cực hay Mối đe dọa:
Tránh rủi ro (Avoid)
Chuyển rủi ro (Transfer)
Giảm thiểu khả năng xảy ra của rủi ro (Mitigate)
Chấp nhận rủi ro (Accept)
+ Phương pháp phản ứng với Rủi ro tích cực hay Cơ hôi
Tận dụng Cơ hôi (Exploit)
Chia sẻ cơ hội (Share)
Nâng cao cơ hội (Enhance)
Chấp nhận (Accept)
- Quản lý và kiểm soát rủi ro
+ Theo dõi rủi ro liên tục
+ Phát hiện ra rủi ro mới và cập nhật vào file quản lý rủi ro
+ Quản lý ngay khi rủi ro có thể xảy ra
+ Thảo luận với nội bộ dự án tổng quan các rủi ro để mọi người ý thức và phòng tránh hay tận dụng cơ hội

Tag: Kỹ năng quản trị dự án, Quản lý Rủi Ro, Quản lý Chi phí, Quản lý Chất lượng, Quản lý Truyền thông, Quản lý Tích hợp, Quản lý Mua hàng, Quản lý Tiến độ, Quản lý Nguồn lực, Quản lý Thời gian, Quản lý Phạm vi

T-H elearning.com.vn

Số lượng truy cập: 3010