Làm sao để dạy tốt (5) Làm sao để dạy tốt (5)

Dạy học là một nghề cao quí, và một khi đã dạy học thì cần làm sao để khỏi hổ thẹn với sự cao quí đó

Làm sao để dạy tốt (4) Làm sao để dạy tốt (4)

Dạy học là một nghề cao quí, và một khi đã dạy học thì cần làm sao để khỏi hổ thẹn với sự cao quí đó

Làm sao để dạy tốt (3) Làm sao để dạy tốt (3)

Dạy học là một nghề cao quí, và một khi đã dạy học thì cần làm sao để khỏi hổ thẹn với sự cao quí đó

Làm sao để dạy tốt (2) Làm sao để dạy tốt (2)

Dạy học là một nghề cao quí, và một khi đã dạy học thì cần làm sao để khỏi hổ thẹn với sự cao quí đó

Làm sao để dạy tốt (1) Làm sao để dạy tốt (1)

Dạy học là một nghề cao quí, và một khi đã dạy học thì cần làm sao để khỏi hổ thẹn với sự cao quí đó

KỸ NĂNG GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI KỸ NĂNG GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI

Vấn đề không phải nói cái gì, mà là người nghe cảm nhận như thế nào. Vấn đề không phải là người nghe cảm nhận như thế...