KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ

Môi trường ĐH luôn là một môi trường đầy thử thách và có sự khác biệt lớn với môi trường học tập phổ thông